Zásady ochrany osobných údajov

Jobswype berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a striktne dodržuje pravidlá platných predpisov o ochrane údajov. Osobné údaje sú zhromažďované na týchto stránkach iba pre technické účely. V žiadnom prípade nebudú údaje predané alebo inak prevedené na tretie osoby.

Toto prehlásenie Vám dáva prehľad o tom, ako zaisťujeme túto ochranu a aký typ údajov zhromažďujeme a za akým účelom.

Zhromažďovanie osobných údajov

Jobswype automaticky zhromažďuje a ukladá na svojom serveri informácie o prihlasovacích údajoch, ktoré nám odosiela Váš prehliadač. Tieto údaje nie sú prevoditeľné na kontrkétne osoby a sú použité iba na štatistické účely. Okrem toho budú osobné údaje zverejnené iba po dobrovoľnom súhlase, napríklad v súvislosti s registráciou, upozorneniami prostredníctvom emailu alebo podobnými službami.

Zmena Vašich údajov

Snažíme sa, aby boli Vaše osobné informácie presné a správne. Taktiež môžete Vaše údaje kedykoľvek zmeniť na Vašom profile (aktualizovať, opraviť alebo doplniť) alebo odstrániť. Ak sa Vám nepodarí zmeniť Vaše údaje v profile, môžete nás kontaktovať cez e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch.

Neručíme za internetové stránky partnerov

Na našich stránkach odkazujeme na rôznych partnerov, ktorý ponúkajú internetové stránky a služby, tak isto ako aj firemné webové stránky, ktoré ponúkajú rôzne pracovné ponuky. Tieto majú vo všeobecnosti vlastné zásady ochrany osobných údajov. Pre tie, ktoré nie sú v súlade s našimi podmienkami, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Žiadame Vás, aby ste sa informovali o svojich možnostiach ochrany osobných údajov.

Zmena pravidiel na ochranu osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok na ochranu súkromia, a to hocikedy v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov. Pre využívanie našich online služieb platia podmienky na ochranu súkromia, ktoré sú zverejnené v čase Vašej návštevy na našej stránke.

Použitie cookies

Na webových stránkach sa používajú tzv. cookies na viacerých miestach. Slúžia k tomu, aby boli naše služby užívateľsky viac zhovievavé, efektívne a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktorú sú uložené vo Vašom počítači a prehliadači. Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session-cookies". Tie sa automaticky vymažú po Vašej návšteve. Cookies nespôsobujú v počítači žiadne škody a žiadne víry.

Právo na informácie

Vždy máte právo na informácie týkajúce sa Vašich osobných údajov, ich pôvodu a určenia a účelu ukladania. Pre otázky ohľadom týchto informácií sa prosím obráťte na kontaktné údaje, ktoré sú uvedené pod "Kontakty".

VOP

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie stránky Jobswype.sk. Znenie k 1. September 2008.

 1. Rozsah platnosti
  1. Internetová ponuka Jobswype.sk je produktom spoločnosti Jobwebservice GmbH (ďalej len "Jobwebservice"), so sídlom na Stutterheimstrasse 16-18, A-1150 Wien.
  2. Jobwebservice ponúka službu Jobswype.sk výhradne na báze aktuálnych všeobecných obchodných podmienok (VOP), ktoré sú platné pre všetky služby a dodávky, ktoré Jobwebservice poskytuje svojím zákazníkom v rámci Jobswype.sk. Tiež sú platné pre všetky budúce obchody, a to aj v prípade, že na ne nebolo upozornené. VOP sú platné tiež pre bezplatné požadovanie služieb od Jobswype.sk. VOP nie sú pre klientov záväzné, ak s nimi klient vo svojich obchodných dokumentoch nesúhlasí a Jobwebservice ich platnosť vyložene nevylúči.
  3. Všetky vedľajšie dohovory, zdelenia a prehlásenia, ktoré sa týkajú tohto zmluvného vzťahu, sú v platnosti, ak budú zdelené písomne alebo emailom, pričom môže byť táto požadovaná forma tiež predložená iba v písomnej podobe.
  4. V dôsledku toho sú za zákazníkov považované súkromné osoby a podniky.
 2. Predmet plnenia
  1. Služba Jobswype.sk je poskytovaná výhradne online a zaoberá sa vyhľadávaním voľných pracovných pozícií na internete. Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje záujemcom o prácu, sú bezplatné. Použitie platených produktov podlieha poplatku.
  2. Služby, ktoré Jobwebservice poskytuje, sa orientujú výhradne na popis uvedený na webstránke Jobswype.sk.
  3. Jobwebservice vykonáva služby na základe tarify, ktorá je uvedená v aktuálnom online-cenníku, podľa požiadaviek zmluvy. Zmluva medzi Jobwebservice a klientom nadobúda platnosť pri online-objednávke alebo pri inej písomnej objednávke.
  4. Služba Jobswype.sk je k dispozícii spravidla 24 hodín denne. Jobwebservice neručí za dostupnosť, technickú funkčnosť, rozsah a obsah služieb. Jobwebservice oznámi klientovi prerušenie alebo podstatné obmedzenie služby podľa možnosti okamžite, ak je to nevyhnutné pre údržbu, vykonanie prevádzkovo dôležitých prác, k zlepšeniu služieb alebo k zabráneniu chýb. Jobwebservice negarantuje použiteľnosť zariadenia pre tretie osoby.
 3. Doba platnosti zmluvy, právo na odstúpenie
  1. Ak nebolo dohodnuté inak, všetky zmluvy sú uzavreté po dobu používania produktu. V prípade, že vykonávanie služby poskytovanej spoločnosťou Jobwebservice v rámci Jobswype.sk začne behom doby s platným právom na odstúpenie podľa Zákona na ochranu spotrebiteľov, je právo na odstúpenie neplatné.
  2. Jobwebservice je oprávnený k okamžitému prerušeniu vykonávaných služieb pre klienta bez oznámenia dôvodu, ak:
   • klient v súvislosti s využívaním služieb od Jobwebservice ponúka ilegálne činnosti alebo rozširuje ilegálne informácie, alebo tieto činnosti vykonáva prostredníctvom tretej osoby
   • klient poruší podstatné zmluvné podmienky
   • sa klient opakovane prehreší proti všeobecne akceptovateľným štandardom použitia internetovej siete, obzvlášť vtedy, ak je opodstatnene podozrievaný, že vykonáva aktivity, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku počítačov Jobwebservice alebo iných
  3. Jobwebservice je oprávnený, zmluvu s okamžitou platnosťou ukončiť, ak:
   • existujú okolnosti podľa odstavca (2) tohto bodu III
   • bol otvorený konkurz týkajúci sa majetku klienta alebo ak bol návrh na zahájenie konkurzu ukončený z dôvodu nedostatku prostriedkov a majetku
   • klient odvolá platbu, bez ohľadu na to, či bol dôvod a toto konanie vysvetlený alebo nie.
  4. Jobwebservice znovu vykoná služby v prípade prerušenia funkčnosti stránky v zmysle odseku (2) tohto bodu III., ak náhle odpadnú dôvody na toto zastavenie a klient nahradí náklady na prerušenie a na opätovné spustenie. Prerušenie vykonania služby podľa odseku (2) neoslobodzuje klienta od jeho platobnej povinnosti.
  5. V prípade odstúpenia musia byť vypočítané a zaplatené vykonané služby alebo čiastočné služby, a to bez ujmy na odškodnení pre Jobwebservice.
 4. Platobné podmienky
  1. Vyúčtovanie musí byť uskutočnené v súlade s článkom (2) tejto zmluvy. Platba bude vykonaná na faktúru.
  2. Uvedené odmeny sú založené na sadzbách platných v dobe uzavretia zmluvy. So zmenou týchto podkladov sa poplatky za zmluvy, ktoré boli uzavreté skôr, nemenia.
 5. Udelenie licencie a autorské práva
  1. Jobwebservice poskytuje zákazníkovi neexkluzívne, neprenosné právo, neoprávňujúce k prenosu licencie pre používanie zmluvnej služby. Akékoľvek ďalšie použitie je zakázané alebo podlieha výslovnému súhlasu Jobwebservice. Všetky práva k informáciám zostávajú vyhradené pre Jobwebservice a ich spolupracovníkov.
  2. Zákazník môže uplatniť svoje právo na využívanie ponúkaných služieb iba pre vlastnú osobnú potrebu alebo v súvislosti s účelom zmluvy.
  3. Zákazníkovi je zakázané kopírovať zmluvné údaje a to bez ohľadu na spôsob, okrem prípadu, kedy to autorský zákon výslovne povoľuje.
  4. Vývoj a výroba obdobných dát a použitie dát zmluvného charakteru, sú v každom prípade zakázané.
  5. Všetky povinnosti, ktoré klient v tomto článku prevzal, zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti zmluvy.
 6. Záruka a náhrada škody
  1. Klient sa pred uzavretím zmluvy podrobne zoznámil s fungovaním služieb Jobwebservice. Na základe týchto informácií sa klient rozhodol pre služby od Jobwebservice, ktoré použije v súkromnej alebo pracovnej oblasti. O pochybnostiach sa poradil pred podpísaním zmluvy so zamestnancom Jobwebservice alebo kvalifikovanými tretími osobami. Špecifikácia zákazníka musí mať písomnú formu.
  2. Jobwebservice bude poskytovať služby s prihliadnutím na všeobecný stav techniky. Aj v prípade starostlivej tvorby softvéru nie je v závislosti od stavu techniky možné vylúčiť softwarové chyby.
  3. Jobwebservice si vyhradzuje právo ako súčasť služby Jobswype.sk výslovne meniť, doplniť a mazať časti webových stránok alebo celú ponuku bez predošlého oznámenia.
  4. Jobwebservice nenesie žiadnu zodpovednosť za frekvenciu zobrazenia stránky a kliky z reklamy, ktoré by mali byť výsledkom používania služby v rámci Jobswype.sk. Jobwebservice nezaručuje aktuálnosť údajov a informácií od tretích strán.
  5. Jobwebservice neručí za to, že bude zahrňovať všetky údaje v rámci Jobswype.sk, ktoré sa nachádzajú na internete pre túto geograficky vymedzenú oblasť.
  6. Nepreberá zodpovednosť za
   • za to, že dáta budú kompletne prenesené, správne a včasne zobrazené
   • za to, že služby budú prístupné bez prerušenia alebo pripojenie na stránku bude vždy možné
   • za obsah a za správnosť dodania dát zákazníkovi treťou stranou
   • za obsah a autorstvo informácií s údajov od tretích osôb, a to hlavne v súvislosti s webovými stránkami
  7. Zodpovednosť zamestnancov, orgánov a pomocníkov firmy Jobwebservice za ľahké nedbalosti je vylúčené.
  8. Ďalej je všetka zodpovednosť z nasledujúcich strát vylúčená: strata zo zníženia hodnoty goodwillu a obchodných vzťahov, výpadok výroby a ušlého zisku, zapríčinenie škody, majtkové škody, nepriamej škody, následnej škody a škody vyplývajúcej z nároku tretích osôb. Pre spotrebiteľa v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľov, sú zodpovednosti tohto odstavca vylúčené, a to v prípade hrubej n edbalosti alebo zámerného porušenia zmluvy zo strany manažérov, zamestnancov, alebo pomocníkov firmy Jobwebservice.
 7. Zásady ochrany osobných údajov
  1. Jobwebservice je oprávnený k použitiu údajov, ktoré sú potrebné na nadviazanie komunikácie, vyhodnotenie pre účely fakturácie a pre vyúčtovanie poplatkov za použitie podľa zákona o telekomunikáciách.
  2. Jobwebservice je oprávnený podľa zákonu o telekomunikáciách, k ukladaniu údajov o klientoch, napríklad titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, firma, adresa, priemysel, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo, zamestnanie, dátum dopytu, spôsob platby, príjem platby pre automatické spracovanie. Tieto údaje budú odstránené na konci zmluvy, ak nepríde k ďalšiemu vloženiu údajov v dôsledku právnej povinnosti alebo pri vymáhaní neuhradených pohľadávok voči zákazníkovi. Jobwebservice zaručuje, že nenastane prenos kmeňových údajov tretím osobám.
 8. Povinnosti klienta
  1. Klient neručí za správnosť, včasnosť a zákonnosť obsahu poskytovaných údajov a ďalej ani nezaručuje, že tieto budú bez práv tretích strán. Ak sa zákazník prehreší proti zákonom, je Jobwebservice povinný chrániť pred hroziacimi škodami a prevziať všetky náklady na obhajobu a nasledovanie. Ak zákazník zistí akúkoľvek nelegálnu činnosť, je povinný to oznámiť Jobwebservice.
  2. Zákazník sa zaväzuje, že všetky údaje udrží v tajnosti alebo okamžite požiada o zmenu, ak má podozrenie, že neoprávnené osoby získali nejaké poznatky. Za škôd spôsobené chybou v utajení prístupu zo strany zákazníka alebo sprístupnenia tretím stranám ručí klient. Akékoľvek podozrenie z neoprávneného použitia svojho prístupu tretím stranám musí ihneď oznámiť Jobwebservice.
  3. Pre nadstavenie reklamy a ďalších inzerátov je nutné dodanie údajov a informácií zo strany klienta vhodným spôsobom, s prihliadnutím na dostatok času.
  4. Zmluvné strany sú povinné zachádzať dôverne s informáciami, ktoré získali zmluvným vzťahom.
 9. Všeobecné ustanovenia
  1. Na strane zákazníka môže pristúpiť do zmluvy tretia osoba iba s písomným súhlasom Jobwebservice. Zákazník môže prenechať prístup tretej osobe iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Jobwebservice, bez ohľadu na to, či sa jedná o trvalé alebo prechodné používanie.
  2. Jobwebservice má právo najímať iné spoločnosti k poskytovaniu služieb podľa tejto zmluvy.
  3. Zmluva zostáva v platnosti tiež pri právnej neplatnosti jednotlivých ustanovení a podmienok v ostatných ustanoveniach. To neplatí, ak by v tomto prípade bolo dodržiavanie zmluvy neprimerané pre jednu zmluvnú stranu. V prípade, že niektoré ustanovenie VOP sa stane neplatným, musí byť interpretované podľa jeho podstaty.
  4. Zákazník môže napadnúť vlastné pohľadávky voči Jobwebservice iba vtedy, ak boli stanovené súdom alebo uznané od Jobwebservice. Tento odstavec sa nevťahuje na spotrebiteľa podľa Zákona na ochranu spotrebiteľov.
  5. Miesto súdu je Viedeň, s výnimkou akcií proti spotrebiteľom v rámci Zákona o ochrane spotrebiteľov, ktorí majú ich bydlisko alebo miesto trvalého pobytu v Rakúsku.
  6. Platné je iba rakúske právo.